Министерството на труда и социалните грижи съвместно с МВР, синдикатите и държавната инспекция  по труда са внесли законопроект според който работник който не се осигурява на реалната си заплата ще бъде глобяван от 1000 до 5000 лв. Според експерти от Държавната инспекция по труда това са около 80% от работещите в частният сектор и тази практика ощетявала държавата с милиони левове. Според експертите работниците реално вземали от два до три пъти по-високи заплати от тези на които се осигурявали, но съзнателно не ги декларирали. самите работодатели се опитвали да накарат работниците си да се осигуряват на реалните заплати, но когато се опитвали да наложат тази практика едностранно работниците масово напускали, защото им падали доходите. Много българи допълнително се възползвали от това, че по документи получават минимални заплати и нагло кандидатствали за допълнителни социални придобивки, което също водело до загуби в хазната от милиони левове. От понеделник ще започнат масови проверки, особенно в София, където хора уж получаващи по 300 лв. , живеели под наем в апартаменти за по 200 евро на месец, а отделно изплащали кредити. Съюза на работодателите в България заяви , че напълно подкрепя новата операция на правителството и се надява това да сложи край на престъпните пактики на работниците.

Версия на статията на развален английски от Google:

Ministry of Labour and Social Welfare together with the Interior Ministry, unions and State Labor Inspectorate have introduced a bill that the worker who did not provide their real wage will be fined from 1000 to 5000 BGN. According to experts from the State Labour Inspectorate there are about 80 % of workers in the private sector that causing injurious to the state about many millions of BGN . Experts say workers actually took two to three times higher salaries than those who are declared but do not consciously stated. Employers themselves trying to force their workers to ensure them on real wages, but when they tried to unilaterally impose this practice workers exodus because their incomes fell. Many Bulgarians additional benefit that the documents received by minimum wage and brazenly applied for additional social benefits, which also leads to losses in the Treasury of millions of levs. Monday will start mass checks, especially in Sofia, where people would receive 300 leva lived in apartments rent for 200 EUR per month, a separate appropriation to contribute. Employers Association of Bulgaria said that it fully supports the new operation of the Government expects this to end the criminal practice of workers.

Advertisements