Циганите масово напускат България, твърди водещ френски ежедневник, те поемали тежкия път на емиграцията прогонени от нерадостната перспектива очертаваща се в страната. Тази нова тенденция поставя множество неизвестни за бъдещето на България и може да доведе до фактическото изчезване на страната от картата на Европа. Според изданието единствено циганите са тези които предотвратявали катострофален демографски срив благодарение на високата раждаемост сред техния етнос, дължаща се на ниската им сексуална култура и дълбоко вкоренените им традиции да се женят изключително млади. Без циганите населението на България ще се състои предимно от пенсионери, тъй като по-голяма част от младите, мислещи и способни българи отдавна са напуснали родината си в търсене на държава с по-некорумпирани политици, чиновници, полицаи и съдии, и с по-големи гаранции за сигурността на личната собственост и чест. Според проведено социологическо проучване от цитирания ежедневник, циганите посочвали следните основни причини за поемане по тежкия път на емигранта:

– Намаляването на българското население и съсредоточаването на жалките останки от българите в няколкото по-големи градове в държавата, води до неимоверни трудности в намирането на прехрана за увеличаващият се брой цигани, тъй като все по-малко хора обработват земята в селските райони и няма какво да се краде.

– Намаляването на населениието води и до трудности в пласирането на вече откраднатото, тъй като няма кой да го купи.

– Обедняването на българите също намалява приходите от джебчийство, грабежи, проституция и просия които са традиционни поминъци на по-голямата част трудовото циганско население.

– Ниската изкупна цена на цветните метали.

– Незаинтересоваността на българските политици от тежкото положение на циганския етнос и раздаването на пари единствено по избори.

– Ниските социални помощи.

– Опитите за насилствено образование на циганското население.

– Опитите циганите да бъдат задължавани да си плащат редовно сметките за битови нужди като електричество, вода(когато ползват такава) и др. независимо от ниските им доходи.

– Заплахата циганите да се превърнат от малцинство в мнозинство, което би ги поставило в неприятната ситуация да се грижат за малцинствения български етнос.

Висчки тези гореизброени причини са в основата на масовата циганска емиграция към държави с по-добре развита социална система и по-толерантно население изповядващо исконни европейски ценности, и уважаващо традициите и нравите на малцинствата в Европейския съюз. За да бъде избегната тази ужасяваща тенденция на изтичане на цигани от България, българите трябва да се завърнат в страната и да започнат отново да работят за благото на своите мургави сънародници съобразно принципите на великата европейска солидарност.

Advertisements