Водещи анализатори от Wall street посочиха България като една от първите икономики в света през 2030г. Техният анализ, който всяка година се чака с нетърпение от всички инвестиционни фондове, както и от редица правителства, поставя България на първото място редом с Япония. На България те са отделили цели сто страници от техния, изключително задълбочен анализ за развитието на световната икономика през следващите 20 години. Своите изводи те основават на наблюденията си върху политиката на българските правителства от прехода насам, както и на задълбоченото вникване в особенностите на българската национална психика. Поради изключителната обемност на изследването ще предадем само най- интересните според нас части от този изключителен анализ, въз основа на който и световните рейтингови агенции ,  Moody’s и Standard & Poor’s, повишиха рейтинга на страната ни:

“ Изключително последователната политика на българските управници през последните 20-години предполага, че до 2030-та година, България ще бъде на първо място в света относно почистване и рециклиране на отпадъчните продукти. Правителствата работят съвместно с водещите учени от ХТМУ върху постигането на максимален ефект, като към момента са постигнали близо 70% усвояване на изхърлените отпадъчни материали и повторното им използване, и дават уверения, че до десет години ще постигнат 97% усвояване на изхвърлените, битови и промишлени отпадъци. Трябва да се отбележи, че и в момента България успява да почиства 100% от използваната вода за битови и промишлени нужди именно благодарение на съвместната работа между политици и учени по подобен проект, отнел около 10 години за реализацията си. Ако това бъде постигнато, в което ние не се съмняваме, то България ще стане първата държава, която ще бъде независима относно вноса на суровини за съществуването и развитието на собствената си икономика.

Енергийно България също ще получи своята независимост и то може би в близките 5 години, отново благодарение на изключителното сътрудничество между политиците, учените от БАН и професорите от техническите университети.  От близо 8 години, те съвместно работят по проект за постигането на студен ядрен синтез, като са постигнали изключителен успех и вече са във фаза на уточнения относно внедряването и използването му за изграждане на ядрени централи от нов тип, основаващи се именно на тази технология. Това веднага ще ги постави, като водеща енергийна сила в световен мащаб.

Всичко това идва благодарение на изключителната политика на българските правителства от последните 20 години в сферата на Образуванието, което те поставиха на първо място сред приоритетите си. Благодарение на отпуснатите средства, българските Вузове успяха да привлекат сред преподавателите си водещи световни учени, което постави България на първо място сред страните произвеждащи иновации, както и по скоростното им  въвеждане в практическа експлоатация. Решаващо за постигането на тези резултати беше бързото отърсване на българските учебни заведения, както висши така и общообразувателни, от остарелите форми и дисциплини на обучение. Те бяха първите в света въвели часове по: Еко-култура; Основи на рециклирането и използването на суровини и материали; Оптимизация на извличането на енергия; Енергийни процеси при елементарните частици и тяхното приложение в практиката; Основи на анихилацията и взаимодействия между материя и антиматерия; Основи и структура на Вселената; Физика на черните дупки; Пространствени и времеви аномалии при тела с безкрайно голяма плътност; Теория на времевите аномалии при придвижване във времето и т.н.

Разбира се всичко това се извърши благодарение на изключително успешната политика на държавата в интегрирането на малцинствата и емигрантите. Образуванието беше задължително за всички, които желаеха да живеят в страната. България първа успя и то в рамките само на 8 години да интегрира напълно циганите сред останалата част от обществото, именно благодарение на образувателната си политика, обхващаща рисковите социални групи. Още от самото раждане на дете в подобно семейство, то попадаше под грижите и наблюдението на Инспекцията по Образуванието. Образовани бяха не само децата, но и техните родители, което автоматично се отрази на тяхният начин на живот. Под образувание не се включваше само обучение по писане и смятане, но и обучение по боравене с информация и нейните носители, компютърно програмиране, обучение по чужди езици, философия, социално ориентиране и други необходими за живота в съвременният свят познания. Всички емигранти, които желаеха да останат в България трябваше да полагат тест показващ нивото им на образованост и ако резултатите бяха под необходимото ниво, то първо минаваха съответно обучение, преди да им бъде разрешено да се установят в страната.

България е първата държава в която религията и нейното вредно влияние е напълно изкоренено именно благодарение на Образуванието. Запознаването на населението с последните открития в сферата на науката, техниката и Космическите изследвания е спомогнало по естествен път да бъдат премахнати заблудите на религиозните учения. В страната не се допускат религиозни емисари, освен ако преди това не изкарат 6 годишен образователен курс в сферата на физиката, химията, космологията, биотехнологиите и др. науки, който техните религиозни институции трябва да заплатят и който дефакто превръща техните емисари в противници на религиозните догми.

Изключително показателна е държавната политика в сферата на инфраструктурата и  градоустройството. До 2030-та година, цялото население на страната ще бъде съсредоточено в десет града, всеки с население от по един милион души. Придвижването в рамките на градовете ще става изцяло с електротранспорт, частен или обществен, а между градовете ще бъдат изградени подземни железници, отделно за товарен и обществен превоз, който ще се движат със скорост от 600 км/час. Природата ще бъде оставена да се възстанови напълно, като ще бъдат изградени различни туристически маршрути по-който придвижването ще става само пеш и то на групи не по-големи от 50 човека. Ще има и различни туристически обекти и бази, до които ще може да се стига както пеш, така и с въздушен транспорт.

Внимание е отделено и на селското стопанство, където се очаква всички земеделски площи и пасища да бъдат изцяло обединени и окрупнени в рамките на близките две години. Земеделието и животновъдството ще се развиват на основата отглеждането на био-култури и внимателно селектиране на породите домашни животни. До 2030-та година, земеделието и животновъдството ще бъдат напълно механизиранои и автоматизирани, благодарение отново на иновациите и постиженията на българската наука и висши учебни заведения.

Планира се до 2030-та година 100% от трудоспособното население да не упражнява тежък физически труд, като 90% ще работят във сферата на информационните технологии, теоретично и практично развитие на научна дейност, космически изследвания и т.н. Имаме данни, че българските учени, работят по проект за изграждане на Лунна база за съхранение на особенно опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране и повторно използване. Този проект се развива съвместно с проект за конструирането на космическа совалка от ново поколение, използваща като гориво енергията от процеса на споменатия по-горе студен ядрен синтез. Работи се и по създаването на изкуствен интелект, а има и отделна програма за изследване на проблемите, които биха възникнали при евентуален контакт с извънземни цивилизации. Изключително се набляга и върху изучаването на генното инженерство, като то е съсредоточено в посока на изследването евентуалните форми на живот във Вселената.

Не на последно място се добрахме и до оскъдна информация, относно особенно секретен проект носещ названието „Хидроид“. Този проект, цели превръщането на българите в практически безсмъртни същества. Не е ясно, кои са точно учените заети с този проект, но има данни, че той е практически приключен, като в момента се уточняват различните социално-икономически последствия от една стъпка в тази посока. Според данните с които разполагаме, дори човек превърнал се в Хидроид да бъде унищожен, то е достатъчно да оцелее и една двестна част от него за да се възстанови отново до цялата си същност, процес наричан от учените автотомия. „Хидроид“ се разработва въз основа на комбинирането на човешкият ген с този на зелената хидра, Turritopsis nutricula и хлорелата, което дава възможност на организма на този човек от нов тип, така нареченият Хидроид, да оцелее и в особенно неблагоприятни за живот условия. Превръщането на българите в Хидроиди, трябва да приключи също до 2030-та година.

В заключение, въз основата на изнесените от нас по-горе данни, смятаме, че България ще бъде водещата икономическа сила от 2030-та година нататък, ако не и по-рано.