a5cde87671957bd6f40418d2b6447ec5_1M.png

Същност и цел – Съветът на Народните Трибуни се изгражда с цел да представлява независима Гражданска власт и да следи, и предотвратява злоупотреби с властта от страна на останалите три власти.
1. Длъжност – Длъжност на народният трибун е да защитава правата на всички български граждани от произвола на останалите легитимни власти в Република България.

2. Орган – Народните трибуни са 13 на брой, като образуват съвет на трибуните.Председателството на съвета на трибуните се осъществява на ротационен принцип. Всяко заседание се ръководи от различен народен трибун, до изреждане на всичките, след което започват да се повтарят.

3. Избор за народни трибуни
1. Народните трибуни се избират чрез жребий
2. Народен трибун може да бъде човек който:
– е навършил 25 години (изисква се да има минимален житейски опит)
– не е бил член на партийна структура участвала във властта през последните 23 години
– не е участвал самостоятелно във властта през последните 23 години под каквато и да е форма.
– не е бил член на ДС
– не е осъждан за криминални и финансови престъпления
– не е освидетелстван психопат, наркоман, алкохолик.
– има средно образование
– има писмена подкрепа на поне 200 човека
3. Изборът на народните трибуни се осъществява по региони въз основа на съществуващото в момента административно деление на страната. Гражданите от всяка област определят по жребий по един свой представител, като след това жребият отива на второ ниво, като измежду излъчените кандидати отново по жребий се изтегля окончателния състав на Съвета на Народните Трибуни, както следва:
1.Варна-Добрич – един трибун
2.Шумен-Силистра – един трибун
3.Русе, Разград, Търговище – един трибун
4.Велико Търново – Габрово – един трибун
5.Плевен-Ловеч – един трибун
6 Враца, Монтана, Видин – един трибун
7.София – София град – един трибун
8.Перник – Кюстендил – един трибун
9.Благоевград – Пазарджик – един трибун
10.Кърджали – Хасково – един трибун
11.Стара Загора – Сливен – един трибун
12.Пловдив – Смолян – един трибун
13.Ямбол- Бургас – един трибун
Общо – 13 трибуна

4.Права и задължения на Народните Трибуни

1.Имат право на свободен достъп и присъствие на всякакви парламентарни, министерски, общински, регулаторни и т.н. публични органи.
2.Имат право на достъп до информация, включително класифицирана. (до определено ниво)
3.Имат право на законодателна инициатива – да придвижват закони внесени от граждански и други неправителствени организации.
4.Имат право да налагат вето върху закони и административни актове при постъпила петиция от страна на поне 5000 граждани
– първоначално ветото може да бъде само отлагателно, а при последваща неудовлетвореност от внесените от законодателния орган промени и абсолютно.
5.Имат право да предизвикват референдум – при внесена петиция от поне 20 000 човека
6.Решенията по точки 3, 4 и 5 се вземат на заседание на Съвета на Народните Трибуни с обикновено мнозинство.
7.Имат право да сезират прокуратурата и конституционният съд.
8.Мандата на Народният Трибун е 1 година
9.Народният трибун се ползва с абсолютен имунитет от момента на встъпването му в длъжност
10.След изтичане на мандата, народният трибун няма право да кандидатства отново за тази длъжност за период от 5 години.
11. Народният Трибун няма право да гласува „въздържал се“

12. Народните трибуни са длъжни да се отчитат пред народа постоянно в специално създаден за целта сайт.
13. Народните трибуни задължително се срещат със своите избиратели поне веднъж месечно. На тази среща те отчитат дейността си за последния период, обявяват какво им предстои да направят и изслушват въпросите на своите избиратели, като поемат ангажимент да им отговорят в срок, за който се споразумяват.
14. Народните трибуни са длъжни да огласяват информация, ако сметнат, че тя е съществена за живота на хората или за състоянието на страната.
15. Народните трибуни са длъжни да декларират имотното и финансовото си състояние, преди встъпване в длъжност и след изтичането на мандата им.
16. Народните трибуни са длъжни да подпомагат гражданите при организирането на протестни или други митинги и шествия с изключение на такива подтикващи към етническа или верска нетърпимост.
17. Ако някой от Народните Трибуни се откаже доброволно от поста, повече няма право да се кандидатира за тази длъжност. В този случай го замества следващият който се е явявал на жребий с него на второ ниво. Виж т.3 подточка 3
18.Народните трибуни се ползват с абсолютна свобода на словото, за времето през което заемат длъжността, при своите медийни и публични изяви. Могат да назовават имена, търговски марки и организации от всякакъв тип, както и да изразяват мнението си за тях, без да попадат под ударите на който и да е закон в държавата. След приключването на мандата им не могат да бъдат преследвани за изразените от тях мнения.

19.Длъжността Народен Трибун е платена.
20.Съвета на Народните Трибуни ползва административен екип от двама секретари и двама юристи.
21. Разходите по осъществявяне дейността на Народните трибуни се рамкират от бюджета, както и от дарения на отделни физически лица, като даренията са в размер не по-голям от хиляда лева и се даряват в полза на Съвета на Народните Трибуни.
22. Народните трибуни нямат право да получават лични подаръци и дарения за времето на своята служба.
23.След изтичане на мандата, ако преди това Народният трибун е работил на трудов договор, работодателят е длъжен да го възстанови на работа.

Забележка
: Представеният по-горе проект, не е писан от юристи затова е възможно да съдържа юридически недостатъци, в този смисъл той търпи промени. Целта на този проект е да се пусне на обсъждане в обществото, неговото придвижване и осъществяване зависи само и единствено от волята на българските граждани.

Тук можете да прочетете допълнителни разяснения по проекта.

Реклама